ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο προσανατολισμός στο Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή στρατηγική προτεραιότητα του Ιδρύματος με συνέπεια εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης του Πολυτεχνείου με δράσεις για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αύξηση της ανακύκλωσης, διαχείριση των αποβλήτων

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης θέλοντας το Ίδρυμα να παίξει ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη  δημιούργησε το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης, ένα “ζωντανό” σχέδιο το οποίο θα αλλάζει στην διάρκεια υλοποίησης του, θα έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, θα προωθεί το Πολυτεχνείο να γίνει ένα “ανοιχτό εργαστήριο” έρευνας και τεχνολογίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και θα συμβάλει στην υγεία και ευζωία όχι μόνο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας στο σύνολο της.  Η βιωσιμότητα στηρίζεται στους ακόλουθους πυλώνες: το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και την ανθρώπινη υγεία και ευζωία.  Για να είναι βιώσιμη κάθε απόφαση που παίρνουμε και στρατηγική που κάνουμε, θα πρέπει να είναι συμβατή με το περιβάλλον και την χρήση των πόρων, οικονομική, με κοινωνικές συναινέσεις και να προωθεί την υγεία και ευζωία των ανθρώπων. Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης στηρίχτηκε στους ακόλουθους τέσσερις άξονες:

 1. Δράσεις Ενέργειας
  • Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων
 2. Δράσεις Ανακύκλωσης
  • Βιολογικός καθαρισμός ΠΚ και ανακύκλωση λυμάτων
  • Ανακύκλωση στερών απορριμμάτων
 3. Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εθελοντισμού
 4. Δράσεις Πράσινης Μετακίνησης
Αποδοτική συγκέντρωση των διάσπαρτων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα η μεταφορά όλων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στο campus των Κουνουπιδιανών. Η υλοποίηση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2013, με τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής από το κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2014, με τη μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών από τα κτίρια του Πολυτεχνείου στο λιμάνι. Παρά τις όποιες αρχικές αντιδράσεις, το αποτέλεσμα δικαίωσε την απόφαση αυτή. Πέρα από την εξοικονόμηση πόρων, η συγκέντρωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας είχε σημαντικά αποτελέσματα: οι διεπιστημονικές συνεργασίες και η αύξηση της αποτελεσματικότητας με τη λειτουργία της επιτροπής ερευνών δίπλα στον ερευνητικό πληθυσμό του Ιδρύματος συνετέλεσαν ώστε η ερευνητική δραστηριότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης να διπλασιαστεί σε σχέση με το 2012. Η συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος σε ένα σημείο απέσπασε θετικά σχόλια από τους εξωτερικούς αξιολογητές κατά την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2015 και κατά την οποία το Πολυτεχνείο Κρήτης απέσπασε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία.

Συρρίκνωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 80%

Το Ίδρυμα πλέον καταναλώνει πετρέλαιο αξίας μικρότερης από €20.000 το έτος έναντι €140.000 λίγα χρόνια πριν. Στην κατεύθυνση της μείωσης της κατανάλωσης, συνέβαλε η αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με αντλίες θερμότητας και άλλα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού αλλά και ο έλεγχος των παραλαβών πετρελαίου με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό.

Μείωση του συνολικού κόστους ενέργειας από 715Κ το 2010 σε 612Κ το 2016

Μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες, υπήρξε η δραστική μείωση των συνολικών δαπανών για ενέργεια παρά την αύξηση των μεγεθών του Ιδρύματος την ίδια περίοδο. Εγκαταστάθηκαν online μετρητές ενέργειας σε κρίσιμα σημεία του δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργήθηκε ο χάρτης ενεργειακής κατανάλωσης του Ιδρύματος, ο οποίος παρέχει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την ευαισθητοποίηση του κοινού και λήφθηκαν μία σειρά από μέτρα που είχαν απτό αποτέλεσμα. Πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε που καταναλώνεται η ενέργεια στο Ίδρυμα και μπορούμε να σχεδιάζουμε αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Σύνταξη μελέτης -master plan- για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος 2MWp

Εκπονήθηκε μελέτη για την χωροθέτηση φωτοβολταικών υποδομών εντός της Πολυτεχνειούπολης, μέγιστης ισχύος 2 MWp. Η μελέτη περιελάμβανε και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή των υποδομών και παρέχει την δυνατότητα τμηματικής κατασκευής τους ανάλογα με τις δυνατότητες που προβλέπει το νομικό πλαίσιο. Η χωροθέτηση πραγματοποιείται κυρίως σε συστήματα επί του εδάφους ενώ ένα σημαντικό τμήμα προβλέπεται να εγκατασταθεί και σε χώρους στάθμευσης οχημάτων. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη σχεδιασμού βάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων των χώρων στάθμευσης μεταξύ των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Προώθηση αίτησης στον ΔΕΔΗΕ για εγκατάσταση Φωτοβολταικών με το σύστημα netmetering 300ΚWp.

Εξαντλώντας το όριο που παρέχει το νομικό πλαίσιο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπως η Κρήτη, το Ίδρυμα κατέθεσε τον Αύγουστο του 2017, φάκελο αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση διασυνδεδεμένης φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 300KWp.