ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΗ & ΕΥΡΩΣΤΙΑ

Στο πιεστικό περιβάλλον κρατικής υποχρηματοδότησης (-75% τελευταίων ετών) η Διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης όχι μόνο εξάντλησε αποδοτικά κάθε διαθέσιμο μέσο, αλλά δημιούργησε και νέα για να ανταποκριθεί ενεργά στις υψηλές απαιτήσεις της αποστολής της:

Δυναμική αύξηση του μέσου ποσοστού απορρόφησης πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μεταξύ των ετών 2012-2013 και 2014-2016 από 26% σε 63%

Η απώλεια πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν απαράδεκτη, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης και μειωμένων προϋπολογισμών. Από την πρώτη στιγμή, θέσαμε στόχο και πετύχαμε άμεσα την αύξηση της απορρόφησης προτεραιοποίηση των έργων, με άριστο συντονισμό της οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας και με συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος. Η απορρόφηση αυξήθηκε από 26% τη διετία 2012-13 (μ.ο.) σε 63% την τριετία 2014-16 (μ.ο.).

Καθιέρωση του θεσμού αυτόνομων προϋπολογισμών στις λειτουργικές μονάδες και τις Σχολές του Ιδρύματος για αποδοτική λειτουργία και αύξηση του ποσοστού απορρόφησης του τακτικού προϋπολογισμού από 86% τα έτη 2012-2013 σε 95% τα επόμενα

Όπως και με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και στον Τακτικό Προϋπολογισμό αυξήσαμε την απορρόφηση του από 86% τα έτη 2012-13 σε 95% τα επόμενα. Η μηχανογράφηση της Οικονομικής Υπηρεσίας βελτιώθηκε σημαντικά και αυτό βοήθησε στην βέλτιστη υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού γίνεται πλέον όχι μόνο σε επίπεδο ΚΑΕ αλλά σε επίπεδο δαπανών ανά προϋπολογισμού κάθε υπηρεσίας και Σχολής του Ιδρύματος. Η προτεραιοποίηση των δαπανών γίνεται με βάση τις ανάγκες κάθε λειτουργικής μονάδας.

Το 2013, καταρτίσαμε τον ελάχιστο-βιώσιμο προϋπολογισμό του Ιδρύματος με τον οποίο θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την λειτουργία του σε αποδεκτό επίπεδο.  Τις μειώσεις των επιχορηγήσεων του τακτικού προϋπολογισμού τις καλύπταμε με ιδίους πόρους, ώστε να παραμείνει το Ίδρυμα ανταγωνιστικό και να συνεχίσει να προσφέρει την ίδια ποιότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών.

Το 2017, η ενίσχυση του προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών από τον ΕΛΚΕ ξεπέρασε τις 600.000 €. Σήμερα, περισσότερο του 50% του προϋπολογισμού του Ιδρύματος προέρχεται από μη κρατική χρηματοδότηση.

Τακτοποίηση όλων των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων που αφορούσαν το Ίδρυμα από την δεκαετία του 1990.

Τακτοποίηση όλων των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων που αφορούσαν το Ίδρυμα από την δεκαετία του 1990. Συνολικά νομιμοποιήθηκαν 24 περιπτώσεις αυθαιρεσιών που προϋπήρχαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, βάσει του νόμου 4178/2013.

Οριστική παραλαβή όλων σχεδόν των τεχνικών έργων

Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή όλων σχεδόν των τεχνικών έργων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.  Με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις έργων που είχαν υλοποιηθεί από συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, το σύνολο σχεδόν των έργων και των εγκαταστάσεων δεν είχαν παραληφθεί οριστικά με αποτέλεσμα να υπάρχει σειρά από διοικητικές και οικονομικές εκκρεμότητες. Πλέον το Ίδρυμα έχει απαλλαχθεί από τα βάρη αυτά.

Απαλλαγή του Ιδρύματος από τα πολεοδομικά πρόστιμα ύψους €360.000 και κατεδάφιση αυθαιρέτων στον προαύλιο χώρο της πρώην Γαλλικής Σχολής

Σαν συνέπεια των πολεοδομικών παραβάσεων, είχα επιβληθεί στο Ίδρυμα υψηλά πρόστιμα από τις Δημόσιες Αρχές. Μάλιστα ειδικά για την περίπτωση της Γαλλικής Σχολής, η οποία αποτελεί διατηρητέο κτίριο και κατά συνέπεια δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο του νόμου 4178/2013, τα πρόστιμα ήταν ιδιαίτερα υψηλά ενώ απαράδεκτη ήταν για την κοινωνία και η εικόνα ενός Δημόσιου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος που αυθαιρετεί.

Δημιουργία και εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος για την αξιόπιστη παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης και έλεγχο της στάθμης δεξαμενών

Πραγματοποιήθηκε ογκομέτρηση των δεξαμενών πετρελαίου και δημιουργήθηκε μία ηλεκτρονική εφαρμογή για την παρακολούθηση των παραλαβών. Ταυτόχρονα τροποποιήθηκε η διαδικασία παραλαβής των καυσίμων και κατέστη υποχρεωτική η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για τις σχετικές πληρωμές.

Επωφελής διευθέτηση με το Δήμο Χανίων των εκκρεμοτήτων για τα δημοτικά τέλη.

Ο Δήμος Χανίων, επέβαλε στο Ίδρυμα για πρώτη φορά δημοτικά τέλη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και  τον οδοφωτισμό. Κατά παρέκκλιση κάθε ανταποδοτικής λογικής, τα τέλη αυτά αρχικά προσδιορίστηκαν με βάση την δομημένη έκταση του Ιδρύματος, οδηγώντας σε υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση αφού μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν οι οικιακοί συντελεστές τελών. Η Διοίκηση του Ιδρύματος με την βοήθεια των τεχνικών υπηρεσιών και της Σχολής ΜΗΠΕΡ, παρουσίαση αδιαμφισβήτητα δεδομένα σχετικά με την πραγματική επιβάρυνση σε απορρίμματα ενώ και με την κατάλληλη νομική τεκμηρίωση, τελικά ο Δήμος αναθεώρησε την αρχική του προσέγγιση εισάγοντας ειδικό συντελεστή ο οποίος είναι κατά 70% χαμηλότερος του οικιακού, αντικατοπτρίζοντας την πραγματική κατάσταση.