ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η αποτελεσματική αναδιοργάνωση και ποιοτική αναβάθμιση του Πολυτεχνείου Κρήτης επιτεύχθηκε με την προώθηση δέσμης στρατηγικών παρεμβάσεων στη δομή και το στελεχιακό δυναμικό του:

Εκλογή όλων των νέων οργάνων διοίκησης του Πολυτεχνείου και εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου 4009 αναφορικά με την αναδιάρθρωση των Σχολών

Τους πρώτους μήνες της θητείας μας ολοκληρώσαμε τις μεταρρυθμιστικές προβλέψεις του νόμου 4009 και του Προεδρικού διατάγματος για δημιουργία μονοτμηματικών Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, οι οποίες περιλάμβαναν κατανομή διδακτικού προσωπικού στις νεοϊδρυθείσες Σχολές και εκλογή νέων οργάνων διοίκησης.

Σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας του νέου εσωτερικού κανονισμού και νέου οργανογράμματος

Προχωρήσαμε με ευρεία συναίνεση όλων των κατηγοριών του προσωπικού στην κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού και οργανισμού του Ιδρύματος. Το Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν από τα πρώτα Πανεπιστήμια που υπέβαλαν τον οργανισμό τους προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας τον Ιούνιο του 2014. Ο Οργανισμός για πρώτη φορά θέσπισε περισσότερες από 250 οργανικές θέσεις υπαλλήλων, δημιούργησε το υπόβαθρό για την οικονομική, διοικητική και κυρίως νομική διεκδίκηση της ορθής στελέχωσης του ΠΚ ενώ παράλληλα σταματούσε η εργασιακή ανασφάλεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων μας.

Ο Οργανισμός επίσης όριζε τις σπουδές μηχανικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο πενταετές πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος μηχανικού το οποίο είναι προπτυχιακό και μεταπτυχιακό μαζί, και ισοδύναμο με Master of Engineering. Η πρότασή μας αυτή τελικά υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε από την Πολιτεία με το ν. 4485/2017.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εφαρμογή της “διαθεσιμότητας” χωρίς απώλειες προσωπικού για το Ίδρυμα

Καταφέραμε και ξεπεράσαμε το σκόπελο της διαθεσιμότητας χωρίς καμία απώλεια προσωπικού για το Ίδρυμα, δίνοντας τέλος στην εργασιακή ανασφάλεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων μας.

Εξασφάλιση 17 νέων θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης με διεκδίκηση στη Σύνοδο των Πρυτάνεων και απόφαση για κατανομή με αντικειμενικά κριτήρια

Με δυναμική διεκδίκηση στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, στην οποία ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου διετέλεσε προεδρεύων από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2015, πετύχαμε η κατανομή θέσεων Καθηγητών στα Πανεπιστήμια να γίνεται με βάση κριτήρια που περιλαμβάνουν αντικειμενικούς δείκτες, όπως η αναλογία φοιτητών και καθηγητών, η εργαστηριακότητα των μαθημάτων κλπ. Με βάση τους δείκτες αυτούς, το Ίδρυμα εξασφάλισε 17 νέες θέσεις καθηγητών οι οποίες διανεμήθηκαν στις Σχολές του Ιδρύματος και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαδικασία πλήρωσης.

Πλήρης μηχανοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών

Πλέον το σύνολο σχεδόν των οικονομικών πράξεων πραγματοποιείται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε όλες τις μονάδες της Οικονομικής υπηρεσίας, όπως το λογιστήριο, η μισθοδοσία, οι προμήθειες κλπ. Επίσης ενεργοποιήθηκαν λογαριασμοί για ηλεκτρονική τραπεζική οι οποίοι και χρησιμοποιούνται για τις πληρωμές υπαλλήλων και προμηθευτών.