ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Αναπτυξιακός μοχλός» για το Πολυτεχνείο του Αύριο είναι η «έξυπνη» διασύνδεση της Έρευνας με την Επιχειρηματικότητα με έμπρακτα και πολυδιάστατα οφέλη που ήδη διαχέονται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και την Οικονομία των Χανίων:

Σύσταση Πόλων Αριστείας

Ο στρατηγικός στόχος της Διοίκησης του Πολυτεχνείου ήταν να αναδείξει το Ίδρυμα σε διεθνή Πόλο Αριστείας. Το μικρό μέγεθος του Πολυτεχνείου Κρήτης, για πολλούς ελάττωμα, είναι στην πραγματικότητα μεγάλο πλεονέκτημα καθώς και το καθιστά ευέλικτο και ικανό να προσαρμοστεί γρήγορα στα νέα δεδομένα. Δημιουργήθηκαν οι Δομές Αριστείας ώστε να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ μελών ΔΕΠ όλων των Σχολών και μέσω αυτής να ενταθεί η ερευνητική δραστηριότητα. Συστάθηκαν οι ακόλουθοι Πόλοι Αριστείας:

  • Water Resources and Agricultural Development
  • Smart Energy
  • Oil Pollution
  • Protection, Conservation and Restoration
  • Imaging and Diagnostic Technologies and Services

Digital Multimedia, Web and Mobile Services

Διπλασιασμός της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΕΛΚΕ μεταξύ των ετών 2012 και 2016

Σε ένα ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα η έρευνα και η εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες – δεν μπορείς να παρέχεις καλή εκπαίδευση χωρίς να είσαι άριστος στην έρευνα. Η διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης έθεσε το 2013 ως στόχο το διπλασιασμό της ερευνητικής δραστηριότητας και ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί. Ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται στο ίδρυμα αυξήθηκε από 188 το 2012 σε 388 το 2015 και 300 το 2016, ενώ ο προϋπολογισμός τους αυξήθηκε από 25 εκ. € το 2012 σε 41 εκ. € το 2015 και 33 εκ. € το 2016. Η μείωση από το 2015 στο 2016 οφείλεται στο ότι δεν τρέχουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ.  Σήμερα, περισσότερο από το 50% του προϋπολογισμού του Ιδρύματος προέρχεται από την ερευνητική δραστηριότητα – τα χρήματα που έρχονται στο Ίδρυμα μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων είναι περισσότερα από την κρατική επιχορήγηση. Έτσι, παρά τις σημαντικές μειώσεις στην επιχορήγηση των πανεπιστημίων από την πολιτεία που έχουν φτάσει το 70% την τελευταία πενταετία, μπορούμε να καλύπτουμε τα ελλείμματα χρηματοδότησης στις εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολών, στην πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού και στη φοιτητική μέριμνα.

Χρηματοδότηση Μεγάλου Επιστημονικού Εξοπλισμού των Πόλων Αριστείας, συνολικής αξίας €764.355

Ο ακόλουθος Μεγάλος Επιστημονικός Εξοπλισμός χρηματοδοτήθηκε από το LIMMAT Foundation και από ίδιους πόρους:

  • Hybrid, Ultra Wide-Band Chemical Imager, αξίας €150.000, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Laser Scanning Vibrometer, αξίας €234.758, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Ultraviolet/Visual and near infrared Spectrophotometer, αξίας €129.765, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σύστημα Πυρόλυσης Rock Eval (Petroleum Engineering), αξίας €249,832, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Υποτροφίες αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Η Επιτροπή Ερευνών υλοποιώντας την απόφασή της η οποία εγκρίθηκε κι από τη Σύγκλητο του Π.Κ χρηματοδότησε 5 υποτροφίες αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές για να εκπονήσουν έρευνα στο Πολυτεχνείο.  Χορηγήθηκε μία υποτροφία ανά Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης και το χρηματικό ποσό ήταν 1000 € μηνιαίως για 12 μήνες.

Χρηματοδότηση μικρού επιστημονικού εξοπλισμού

Η Επιτροπή Ερευνών χρηματοδότησε εσωτερικό διαγωνισμό μικρού επιστημονικού εξοπλισμού που θα καλύψει ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας στο Πολυτεχνείο.  Το ύψος της χορήγησης ήταν 15.000 € ανά Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης (σύνολο διαγωνισμού 75.000 €).

Δημιουργία του Σπιτιού Καινοτομίας (Innovation House)

Το Σπίτι Καινοτομίας (Innovation House) πρόκειται για μία πρωτοποριακή δράση για τα δεδομένα των ελληνικών πανεπιστημίων που στοχεύει στη δημιουργία μιας διεπαφής μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και των χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα για την αξιοποίηση και την εμπορική τους εκμετάλλευση. Στόχος είναι το Ίδρυμα να πρωτοπορήσει για ακόμα μία φορά και να αποτελέσει ένα γόνιμο οικοσύστημα παραγωγής καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων.

Συμμετοχή του Ιδρύματος στην πρόταση Unifund μαζί με άλλα 6 Ελληνικά Πανεπιστήμια για χρηματοδότηση spin-offs των Πανεπιστημίων από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) και δημιουργία του πρώτου τεχνοβλαστού

Αντιλαμβανόμενοι τον ρόλο που θα έχει τα επόμενα χρόνια η διαχείριση της παραγόμενης γνώσης στα Πανεπιστήμια για τη χώρα μας και η αξιοποίησή της για την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, συμμετείχαμε μαζί με έξι ακόμα ελληνικά Ιδρύματα στο επενδυτικό ταμείο Unifund. Το Unifund εξασφάλισε ήδη την διαχείριση 35.000.000 ευρώ για την ενίσχυση εταιρειών startups τα οποία προέρχονται από το Eυρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και ιδιωτικούς οργανισμούς μεταξύ των οποίων η Εθνική Τράπεζα, ο ΟΤΕ, η VIVA και το Ίδρυμα Νιάρχου. Το Unifund στην διάρκεια της επόμενη πενταετίας έχει σαν στόχο να επενδύσει με όρους ιδιωτικής οικονομίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις και φιλοδοξούμε ένας σημαντικός αριθμός από αυτές να προέλθουν από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Με τον τρόπο αυτό στοχεύουμε στο να δημιουργηθεί οικονομική και κοινωνική υπεραξία, εξαιρετικά καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και κυρίως να δημιουργηθεί μία στροφή παραδείγματος τόσο για τα ελληνικά πανεπιστήμια όσο κυρίως και για την Ελλάδα. Ήδη στο Ίδρυμα ιδρύθηκε ο πρώτος τεχνοβλαστός, ο οποίος μάλιστα εξασφάλισε και σημαντική χρηματοδότηση. Το Ίδρυμα αναγνωρίζοντας την σημασία που έχει η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου πλαισίου για την δημιουργία και την χρηματοδότηση τέτοιων επιχειρήσεων, εφάρμοσε πολιτική πλήρους παραχώρησης των ενδεχόμενων δικαιωμάτων IP έναντι ποσοστού στον μελλοντικό κύκλο εργασιών που σχετίζονται με το υπό ανάπτυξη προϊόν κάτι που αναγνωρίζεται ως μία πρωτοποριακή κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα.